𝑽𝒆̂̀ 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝑺𝒂̣𝒏

» 🎀 𝐾𝑖𝑒̂̀𝑢 𝐴𝑛ℎ 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑜 đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝟥 𝑠𝑎𝑜 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́, 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̣𝑐 𝐷𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚. 🎀 »

𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝑽𝒖̣ 𝑵𝒈𝒉𝒊̉ 𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝑫𝒂̀𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒐 𝑩𝒂̣𝒏

Kiều Anh Hotel
𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑉𝑢̣ Đ𝑎̣̆𝑡 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 - 𝐴̆𝑛 𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡
Kiều Anh Hotel
𝐻𝑜̂̀ 𝐵𝑜̛𝑖 "𝑆𝑤𝑖𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑜𝑜𝑙" 𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑃ℎ𝑖́
kiều anh hotel
𝑋𝑒 Đ𝑢̛𝑎 Đ𝑜́𝑛 𝑇𝑎̆́𝑚 𝐵𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑃ℎ𝑖́
kiều anh hotel
𝑆𝑎̉𝑛ℎ 𝐻𝑎̀𝑛ℎ 𝐿𝑎𝑛𝑔 𝑃ℎ𝑢̣𝑐 𝑉𝑢̣ 𝐶𝑎𝑓𝑒 𝑉𝑖𝑒𝑤 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑜̂́
𝙆𝙞𝒆̂̀𝙪 𝘼𝙣𝙝 𝙃𝙤𝙩𝙚𝙡 - 257 𝙡𝒆̂ 𝙝𝒐̂̀𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙤𝙣𝙜, 𝙥.8, 𝙩𝙥 𝙫𝙪̃𝙣𝙜 𝙩𝙖̀𝙪

𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑖́𝑐ℎ

Airport Pick-up Service

𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑥𝑒 đ𝑢̛𝑎 đ𝑜́𝑛 𝑠𝑎̂𝑛 𝑏𝑎𝑦 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑜̛𝑖, đ𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑒́ 𝑚𝑎́𝑦 𝑏𝑎𝑦, 𝑡𝑎̀𝑢 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑜̂́𝑐..

Housekeeper Services
Wifi & Internet

𝑆𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑊𝑖𝑓𝑖 𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑃ℎ𝑖́ 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐾ℎ𝑢𝑜̂𝑛 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑆𝑎̣𝑛..

Laundry Services

𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑉𝑢̣ 𝐺𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑈̉𝑖..

Breakfast in Hotel

𝑃ℎ𝑢̣𝑐 𝑉𝑢̣ 𝐴̆𝑛 𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑃ℎ𝑖́ 𝑇𝑎̣𝑖 𝑆𝑎̉𝑛ℎ 𝑁ℎ𝑎̀ 𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑆𝑎̣𝑛

Swimming Pool

𝑆𝑢̛̉ 𝐷𝑢̣𝑛𝑔 𝐻𝑜̂̀ 𝐵𝑜̛𝑖 𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑃ℎ𝑖́ 𝐾ℎ𝑖 Đ𝑎̣̆𝑡 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑇𝑎̣𝑖 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑆𝑎̣𝑛..

𝑷𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒉𝒊̉

𝑉𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑜́𝑛 𝑛𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̣̂𝑢, 𝐾𝑖𝑒̂̀𝑢 𝐴𝑛ℎ 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙 𝑉𝑢̃𝑛𝑔 𝑇𝑎̀𝑢 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘𝑖̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑔𝑖𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑎̂́𝑚 𝑐𝑢́𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑖́𝑐ℎ.

Local Activities & Events

Kiều Anh Hotel, Nét Ấm Cúng Tinh Tế Giữa Lòng Thành Phố Biển

𝙎𝙥𝙖 & 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙖𝙜𝙚

𝐵𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑎́𝑖, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖, 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖

𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙒𝙚𝙚𝙠

𝘋𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘶̣ 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘩𝘶ê 𝘋𝘶̀ & 𝘎𝘩ế + 𝘛ắ𝘮 𝘕ướ𝘤 𝘕𝘨𝘰̣𝘵 𝘛𝘢̣𝘪 𝘉𝘢̃𝘪 𝘉𝘪ể𝘯 𝘝𝘶̃𝘯𝘨 𝘛𝘢̀𝘶, 𝘎𝘪𝘢́ 𝘤𝘩𝘪̉ 50.000𝘷𝘯𝘥/ 𝘒𝘩𝘢́𝘤𝘩

Kieu Anh Hotel gồm chuỗi 3 nhà hàng với các phong cách khác nhau:
𝙍𝙚𝙨𝙩𝙖𝙪𝙧𝙖𝙣𝙩

𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 100 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑜̛̉ 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 6 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑘ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑙𝑎̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛, 𝑡ℎ𝑜̛ 𝑚𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̂́𝑢 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛.

Close
Close